2 –vår tids tal  Tankar kring 2:ans arketyp i vår tid

Sedan 2000-talets början befinner vi oss inte bara i en ny tid utan i en helt ny värld, åtminstone energimässigt. Det märks överallt, politiskt, affärsmässigt och relationsmässigt i små och stora sammanhang. Det lilla blir allt viktigare, tänk bara på vad som ryms på ett datachip. Men det lilla har också med den enskilda individen att göra. Människan blir nu viktigare än systemen och dess ledare. Nya teknologier och gamla filosofier möts och erbjuder tillsammans nya möjligheter. Men det kräver ett nytt tänkande, eller kanske hellre ett nytt seende. Det är inte idéerna (1) som är viktigast längre utan hur vi genomför och lever (2) dem. Och hur vi människor tar ansvar för det de lett fram till. Vi behöver inse att vårt fantastiska medvetande ger oss möjlighet att påverka vår varseblivning och hur vi upplever världen. Många situationer som vi ogillar kan bli nödvändiga för att vi ska lära oss det här. Ju snabbare vi vaknar till insikt desto bättre. Vi som lever nu föddes för denna tid, skulle kanske uppleva och klara naturkatastrofer och terror. Men det är i så fall våra själars syfte att se bortom detta, kunna överbrygga motstridigheter och olikheter, förstå medvetandet och leva med mod, tillit, medkänsla och kärlek.

Talet 2 kan bl.a. symbolisera den kvinnliga sidan, den högra hjärnhalvan, hos människan. Gudinnan har under de senaste decennierna blivit en allt viktigare arketyp i andligt och psykologiskt arbete. Den ger oss till exempel möjlighet att bättre kunna förstå och ta vara på våra receptiva, intuitiva och vårdande energier men även att acceptera helt andra kvaliteter som mörker, död och det okända. Det skulle kunna förändra vårt samhälle radikalt om vi kunde uppvärdera den verkliga kvinnliga sidan istället för att vara rädda för den eller förneka den. Mycket funderingar kring, och ifrågasättande av, kön och könskonstellationer har vi redan sett under de senaste decennierna. Här sker antagligen förändringar snabbare än vi kan föreställa oss. (Har hänt mycket sen detta skrevs 2008)

Feminism borde nu betyda att försöka utforska vad det kvinnliga egentligen står för i alla människor. Den största utmaningen är sen att jämställa det manliga och kvinnliga. Det vill säga låta dem vara lika mycket värda i praktiken. Det är bara möjligt om vi först kan acceptera bägge krafterna i oss själva och se dem som naturliga delar av en helhet. Om vi inser vad en människa egentligen är.

Talet två associeras också till det vi förr kallat "orienten" och kan jämföras med västerlandets mer "1-aktiga" karaktär. Andra kulturer än den västerländska kommer nu att stå i fokus och på olika sätt påverka och förändra vår värld. Vi européer kommer inte vara med i frontlinjen längre. Det är troligt att speciellt Kina och Indien snabbt ökar sin teknologianvändning och därigenom expanderar mest. (detta skrevs 2008 och har sen blivit en realitet) Indisk och asiatisk kultur har blivit påtagligt synliga i väst de senaste decennierna och intresset för dem växer. Det indiska och asiatiska är ju redan naturliga delar av mat- musik- och klädkulturen hos oss. Öst och väst kommer inte att stå lika långt ifrån varandra som tidigare, det blir allt starkare globala interrelationer. Världen blir mindre och mindre (framför allt naturligtvis på grund av Internet och andra kommunikationssystem) och mer vår gemensamma angelägenhet. Vilket inte betyder att samförståndet blir större.

Tvåan är småskalig, har att göra med gräsrotsnivån och individerna. Den betonar att det inte alltid är idéerna i sig som är viktigast utan att och hur de följs upp, förverkligas och praktiseras. Det finns ett ofta citerat passande afrikanskt ordspråk som lyder: ”Många små människor på många små platser gör många små saker som ger jorden ett nytt ansikte”. De små detaljerna blir mycket synliga och kan till och med vara avgörande under tvåan. Vi ser det tydligt i dagens informationsteknologi. Ett litet virus kan förstöra nästan hur mycket som helst. En liten punkt kan ha avgörande betydelse för att man ska finna vad man söker. Närmiljön och det praktiskt vardagliga får mycket starkare betoning. Vi ser det bland annat i program om vår hemmiljö med ombyggnader, trädgårdsstrukturer, hemstyling, och realityserier. Och allt tydligare nu med behovet av närodling och att vid kriser kunna ha tillgång till mat utan import

2 har med tiden att göra och vi kan känna den mer påtaglig nu, kanske upplevs den gå fortare eller kan den liksom på något sätt tyckas "rinna ut". 2an har emellertid en långsammare tendens än 1an vilket betyder att vi tvingas stanna upp och inte kan springa på i samma takt som tidigare. Om 1 är flod skulle 2 vara mer ebb, en väntan, eller en avstanning. Det har att göra med att kunna stanna upp och ta ansvar för det som finns eller det man åstadkommit eller orsakat. Om 1an är på väg är 2an här och nu. Det populära "Mindfullnes" är naturligtvis ett uttryck för det.
Två kallas ibland konsekvensernas tal.

Dialog är ett av 2:ans definitiva nyckelord. Mellanmänskliga relationer synliggörs. (facebook, twitter, insta, bloggar, m.m.) Inga relationer i några mänskliga sammanhang klarar sig utan en dialog. Vare sig på individuellt eller på nationellt plan. Men en dialog kräver att man verkligen kan lyssna till andra. 

Andligheten går också alltmer från religionernas läror och yttre religiositet till behov av att leva det man tror på. Att finna det gudomliga i sig själv, finna en inre dialog, se heligheten i det lilla och förstå att leva den. Men det är inte läge att ta avstånd från världen och gå in i sin ensamhet, kommunikation med andra och samförstånd blir även här synligt. Andliga aktiviteter kan växa.  Tvåans ena ytterlighet är det motstridiga, kampen för det perfekta som kan bli kampen i sig, oförenligheten!

2 kan också stå för accepterandet av människans två världar, den yttre och den inre, den fysiska och den andliga. Att inse att man inte kan leva ett meningsfullt liv utan kontakt med sin "inre människa" och dess sanning utan att bli tom, uppleva meningslöshet eller bli utbränd som det kallas idag.

Det blir viktigt förstå att två även kan stå för "både och". Människan är både ett andligt och ett materiellt väsen; Livet består av både sorg och glädje; Min sanning måste inte förta din sanning; osv. En nyckel till framtiden är att acceptera polariteten och dualismen i världen. Då kan "den andre", det vill säga "min nästa" få bli en spegling av mig själv hur olika vi än är till det yttre. En annan som jag med lika värde.........

  Upp