ÅR 2023

Numerologiskt år 2023/7 (el. 43/7)

 

Vi befinner oss fortfarande i en av övergångarna från det gamla till det nya, den som når genom år 2025 och till viss del ända in i 2050-talet.
År 2023/7 kommer nu med fokus på vår inre resa, vår inre utveckling, vilket dock inte betyder att inget händer i det yttre, definitivt tvärtom!!! Det kan vara ett fortsatt mycket starkt tryck på vardagen under första delen av året.
Men nu är det viktigt att känna sig själv på ett djupare sätt. Kunna stå på egna ben, våga ta ställning och just för detta behöva söka djupare, både genom ökad kunskap om det som är intressant och viktigt för en själv samt gå inåt t.ex. i kontemplation, meditation med en öppenhet för mer än det materiella, till "den man egentligen är". Det kommer att behövas detta år som är en betydande del av vårt livs läroprocess. Ytterst vet vi alla att den enda egentliga trygghet som existerar är den i vårt inre, därför är det viktigaste att ha tillit till den. Tillit som begrepp kan nog få starkt fokus detta år. 

Kort genomgång av de tal som ligger till grund för årsöversikten 2023:

Talet 43 (20+23) har med form, struktur och perfektion att göra och står för en kombination av intresse för den yttre världen och en inre utveckling och uppvaknande.

Talet 7 (43/7) finns i talsymboliken nästan överallt i världens kulturer och religioner. Kan ses som en kosmisk struktur med Alltets 7 sfärer. Redan i antiken talades också om människans 7 åldrar.
Vår utveckling anses ske i 7årscykler (även 9årscykler). Vart 7e år medför någon förändring i livet, antingen i det yttre eller inre sägs. (min medicinske fysioterapeut talade faktiskt just om det häromdagen då han underströk kroppens läkandeförmåga)
Det syns också konkret på månens form som tydligt förändrats var 7e dag. Sen har vi t.ex. 7 toner i en oktav och vi vilar och går inåt på 7e dagen då reflektion behövs.

Talet 23, vårt exakta år i 2023, står både för stor känslighet och en social infallsvinkel. Det för oss ut bland människor i kommunikativa sammanhang. Vissa perioder blir det mer påtagligt än andra.

Talet 5 (23/5) symboliserar oftast människans liv med de fem sinnena. Har alltså främst en fysisk karaktär. I naturen är 5an vanlig i växtvärlden, ofta som kronblad. Men vi möter också gudinnan Ishtar som symbol och Venus samt pentagrammet. I Kina som viktigt lyckotal, inom Islam som trons 5 pelare samt där också, som skydd mot det onda, i Fatimas hand. 

Talet 2 har mycket gemensamt med talet 7. I vårt sammanhang (2023/7) kan det ge betoning till bl.a. teknologi, forskning, fördjupning, medicin, (hälsa) väderförhållanden (natur) och ekonomi som bl. a. tillhör arketyp 7.

Talet 20 (i 2000-talet) pekar (som jag skrivit förr) på de konkreta gränser vi har att förhålla oss till. De har blivit fler på senaste tiden och tydligare. I bakgrunden finns en naturlig karmisk aspekt av handling och konsekvens som formats under 1900-talet men den startade långt tidigare när vi människor började agera i motsättning till naturens djupaste lagar.
Men talet 20 kan också peka på hur viktigt det är med en kollektiv ansvarskänsla och att vi alla drabbas när något stort sker.
För det behöver vi lita till vår egen inre kraft så självkänslan stärks. När 20-talets samhälleliga begränsningar och maktfullkomliga personer möter individens självbestämmandekrav är det allt tuffare situationer vi kan hamna i. Både i t.ex. kvinnoförtryck, som här och där är gränslöst, liksom de kraftigt eskalerande skjutningarna som får allt större spridning inom landet.
Upplevelsen av olika typer av begränsningar kommer fortfarande skapa kamp med olika typer av motstånd, attacker och revolter. "2an" har lätt att övergå till det extrema när den känner sig trängd, det kan gälla alla, från gräsrot till Vladimir.
Eftersom eskaleringen av detta och liknande sker bit för bit kan den smyga sig fram och bli en naturlig del av vår vardag. Det är en farlig väg som kan göra att vi inte tror att vi behöver reagera och agera till slut. Jag ser många som lever som de fortvarande var kvar i 1900talet. En form av eskapism och nästan "medveten omedvetenhet !"  Vad gör du själv för att medvetet vara en del av den transformation vi är mitt i.?

Nu är verkligen dags att djupare förstå komplexiteten i det vi kallar förvandling och transformation. Kanske tydligare ana vad förvandlingen består av och bättre förstå hur viktigt det är att vi inte "väntar att förvandlingen ska bli klar" utan kan uppleva att vi deltar i skeendet. Under det här året verkligen kunna ana styrkan hos vår egen mentala kraft, kraften i våra egna möjligheter, vår delaktighet som fullvuxna medskapare av den värld vi vill ha. Den insikten behövs så oerhört väl. 

Talet 7 ger oss alltså detta år både förändring i det yttre och leder oss inåt till  funderingar om livet och oss själva.
Det är en mycket oberäknelig tid nu men förändringar leder i det långa loppet till förbättringar.
Året skulle även kunna upplevas både oklart och segt men det är inte meningen. Vi ska använda vår introspektiva sida med djup och allvar i ansträngningar och med tålamod. Det är i grunden oss själva det gäller. Och vi skulle kunna bli ganska självcentrerade. Se upp.
Men vi har nu också höga krav på både oss själva, andra och omgivningen i stort. Ofta känns kvalitet bättre än kvantitet. Se till att leva som du lär, då är ditt samvete i balans och relationer till omgivningen mycket bättre.

Tänkande och mer analytiskt sinne kan också göra att vi försöker förtränga våra känslor, de kan tyckas i vägen för den klarhet vi söker, men det är aldrig någon bra idé och särskilt inte nu. Rädslor, tvivel och misstänksamhet kan lätt bli vårt öde om vi "stänger in oss och vår sårbarhet". Vi behöver den svårfångade kombinationen av känslor och tankar. Våga öppenhet, våga uppleva det som känns och acceptera det. Våga söka nya vägar och nya svar.
Däremot inte överanalysera situationer och frågeställningar vilket är en av 7ans utmaningar. Finns en tendens att mala om och mala om för att en inte tycker sig ha det svar eller information en skulle vilja ha. Då är tillit det som saknas och det är inte 7ans enklaste väg men den enda välfungerande. (den som är född dag 7, 16, 25 samt den som har livsväg 7 kan också spec. behöva tänka på det)
Det kan vara en utmaning att vara tydlig och klar i all kommunikation och i relationer. Vi söker tydlighet men behöver också påminna oss om att själva vara tydliga och inte tro att mycket är underförstått. Nu går vi liksom mer uppenbart på varsin väg och utforskar livet och det kräver mer tydlighet än vanligt. Både i stora sammanhang och i nära relationer.

Och samtidigt som det viktigaste sker inom oss i år kan det krävas massor av oss i den yttre världen, ofta som en fortsättning på förra året, och det kan hända nästan vad som helst (vissa perioder). Vi behöver stanna upp, ta in det som händer, låta det sjunka in och förhoppningsvis lära av det vi upplever...
Och så kan vi även på ett plan, eller förstås beroende på vilka vi är, söka efter det goda livet (23, 5, 3) där njutning och komfort attraherar mest. År 2023 är ett år som ibland pekar i helt skilda riktningar.!!! 

Kan finnas både plats och energi för egna planer under året även om de kan behöva mer tid på sig eftersom detta faktiskt mer är ett funderings- och planeringsår än handlingens. Långsiktighet har företräde. Och då alltså efter en hel del fördjupat sökande efter det egentliga jaget och den egentliga inre viljan (vem en egentligen är och vad en egentligen vill) och lärdomar pga yttre händelser. 
Hälsan har också stor plats under året och natur, rent vatten och ren luft, är viktigt. Andning viktig eftersom 2an kan utmana 7ans naturliga tillflöde. Tänk på frisk luft! Träna gärna andningen. 2an i form av "de små osynliga" kan utmana i form av virus eller liknande..... Att stärka immunförsvaret är alltid ett lika bra sätt som grundarbete för hälsa.
Här finns även infallsvinklar till mer odefinierade åkommor. Se till att vila tillräckligt, sök rekreation både fysiskt och psykiskt!

År 7 är självklart beroende av det som hänt under det föregående året, och av utvecklingen i stort, och det gör, framför allt under våren, den politiska världsutvecklingen framträdande, samt inflationen, våldet i samhället, covid-situationen.....
Januari 8, och februari 9, ligger kvar under 2022energierna och den aggressiva tonen. Men trots att även mars tillhör första kvartalet blir här något helt nytt. År 7, 3e månaden, numerologiskt månad 10/1 dundrar in med något vi knappast kan vara förberedda på. Här kommer både gamla och nya infallsvinklar ta plats.
April och maj fortsätter sen med nya händelser som också kan vara plötsliga men framför allt påverkar oss i högsta grad. Sommaren med Juli, num. mån 5, ändrar riktning igen och det som sen är tydligast numerologiskt är oktober, num. mån 8, vilken inleder nästa års energi.
Mer om månaderna kommer i månadsöversikterna!

 

 

Låt oss försöka inse hur otroligt viktig den här tiden är och ana att det måste kosta på. Att just vi, här och nu, är mitt i en nödvändig inre förvandling med yttre omvälvande kaos. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi lita till att vi själva har fantastiska potentialer. Att vi alla är i stånd till "mirakel" när vi lyssnar till vårt inre och aktiverar vår djupaste vilja!

 

 

Glöm inte att den här översikten är allmängiltig och talar om "världens energi", det är ju vi alla som tillsammans bildar världen. Gå gärna in och jämför med ditt eget personliga numerologiska år och fundera på hur du kan få energierna i världens år och ditt personliga år att samverka. 
Eller gå till nuvarande månad för att se vad som är mest aktuellt.

 

Text som fortfarande gäller och ligger kvar:

Vi lever nu i konsekvensernas tid och egentligen en helt ny "tidsålder" från och med 2020. Att inse att det som händer och sker kan ha, eller ges, en mening kan i sig få oss att utvecklas på ett sätt som vi kan beskriva som en pågående transformation. 
Vi som lever i detta behöver nya förhållningssätt. Ekonomiska strukturer är nu annorlunda, miljömässiga möjligheter är annorlunda, politiska scenarion är annorlunda osv. Vi lever i en fantastisk och oerhört spännande tid. Men det finns inget enkelt med den. Med tillit och öppna sinnen kommer vi så småningom kunna förstå mer. 

 

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är ur esoterisk synvinkel grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin värld och inte offer för den. Seriös numerologi används inte för att försöka få kontroll över framtiden utan för att förstå hur vi bäst kan förhålla oss till den och att vi faktiskt är med i skapandet av den. 

Upp